PHUKET HOME สินเชื่อ โครงการบ้าน ธอส 2564
โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 การคิดค่าดอกเบี้ยของเเต่หล่ะโครงการ

โครงการบ้าน ธอส 2564 ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดแผนการก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว) บ้าน

โครงการบ้าน ธอส. 2564 เพื่อสานรัก

โครงการบ้าน ธอส 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก Pool villas
เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
เพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการอาศัย กับการขอกู้ในเป้าหมายหลัก Pool Villa
หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการขายเพื่อที่พักอาศัย นอกจาก บ้านเช่าและก็แฟลต Sale Villas Phuket (RU)

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง
– กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

คุณลักษณะ

เป็นพลเมืองทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย และก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล

บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ สินเชื่อบ้าน ธอส 2564
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากมี) จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่ควง (หากมี)


เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน Villas Phuket
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง) วิลล่าภูเก็ต
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ POOL VILLA PHUKET
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า บ้านหลังแรก ธอส
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ ** ขายวิลล่าภูเก็ต

โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ ปี 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564

จุดประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพักจากสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก ซื้อวิลล่า ภูเก็ต
6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
7. เพื่อจ่ายหนี้เกี่ยวกับที่พักที่อาศัย
8. เพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการอาศัย SALE VILLA

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ตึก”คือ บ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการค้าเพื่อที่อยู่ที่อาศัย ละเว้นแฟลตแล้วก็บ้านเช่า POOL VILLA PHUKET

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง = MRR-1.00% ต่อปี
ละเว้นกู้จ่ายหนี้/ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ = MRR

คุณลักษณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำอธิบายศัพท์ในกติกาโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยจำพวกขาดเงินฝาก PhuketVilla

ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในดูแลของเมืองหรือก่อตั้งโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือตั้งขึ้นตามแนวนโยบายเมือง ได้ลงชื่อร่วมกับแบงค์ ขายบ้านภูเก็ต

เอกสาร

เอกสารเฉพาะบุคคล
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่รัก (หากมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ยกตัวอย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.